Copyright Gitography

The contents of this website is protected by law. Copyright of the pictures belong to the creator and owner Yvette Gito and Gitography. It is not allowed to save, copy, reproduce, distribute, publish by electronic or printed media or edit the pictures on this website in any way, without the owner's consent and written approval. Violation of these rights may result in legal and financial consequences. 


Copyright explained!

The word 'copyright' or the copyright symbol '©' often accompanies a literary or artistic work and shows, more explicit, that someone owns the rights of this work. These rights are protected by law and belong to the owner of that work.The copyright can be indicated by the copyright symbol, whether or not followed by a year and of course the (company) name. The absence of the copyright or the copyright sign does not mean that the owner gave up on these rights. Most work cannot be reproduced, distributed, published (by electronic and / or printed media), copied, modified or saved without the owner's consent. 

Work: Anything created by a person (or group) such as photographs, paintings, books, articles, reports, statues, movies, software, etc ..


Be aware!        

 - Copyright is a property right like owning your bike, car, house etc ..            

- Despite the possibility of easy downloading photos from the Internet, it is prohibited!  Adding it  to a website or social media account, makes it a second violation of the owners rights.          

- The absence of the copyright to a work does not give carte blanche to copy, edit, save, distribute, publish, etc .. without owner's consent.        

 - Violation of the owner's copyright is prohibited and may have legal and financial consequences!!!         

- The purchase of a work or a copy of that work does not mean the copyright is purchased as well, the copyright remain with the original owner .

c

Copyright Gitography

De inhoud van deze website is bij wet beschermd door de auteurswet. De auteursrechten die hieruit voortvloeien, berusten bij de maker/ eigenaar, Yvette Gito en Gitography. Het is niet toegestaan de werken op deze website zonder vooraf schriftelijke toestemming, te kopiëren of anderzijds te verveelvoudigen, op te slaan, te verspreiden, te bewerken of anderzijds aan te passen of middels elektronische danwel geprinte media, te publiceren. Inbreuk op deze rechten is verboden.


Copyright uitgelegd!

Het woord 'copyright' of het copyright teken '©' vaak gevoegd bij een literair of artistiek werk, geeft (explicieter) aan dat er rechten berusten op deze werken. Deze rechten zijn beschermd en liggen vanaf het moment van realisatie bij de maker van dat werk en staan in de Auteurswet beschreven. Het copyright kan aangegeven worden middels het copyright teken, al dan niet gevolgd door een jaartal en natuurlijk de (bedrijfs)naam van de maker. Het ontbreken van een copyright vermelding bij een werk geeft niet aan dat er geen rechten op dit werk berusten. De meeste werken mogen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gereproduceerd, verspreid, gepubliceerd (middels elektronische en/of gedrukte media), gekopieerd, vermenigvuldigd, bewerkt, aangepast, opgeslagen etc..         

Werken: Al hetgeen gecreëerd door een persoon of groep zoals foto's, schilderijen, boeken, artikelen, verslagen, beelden, films, software etc.. 


Let op!                  

 - Copyright is een eigendomsrecht, net als je fiets, auto, huis etc..           

- Ondanks het gemak, is het downloaden van foto's van het internet verboden, deze daarna op een website of social media account plaatsen, is een tweede inbreuk.          

- Het ontbreken van het copyright geeft geen vrijbrief om werken te  kopiëren, bewerken, op te slaan, verspreiden, publiceren etc.. zonder toestemming van de eigenaar.          

- Inbreuk maken op het copyright van de eigenaar is verboden en kan strafrechtelijke en financiële gevolgen hebben.        

 - Het kopen van een werk of een afdruk daarvan, betekent niet dat het auteursrecht is gekocht, m.a.w. de rechten blijven bij de oorspronkelijke eigenaar.


Powered by SmugMug Owner Log In